|  Ana sayfa   |  Hakkımızda  |  Hizmetlerimiz  |  Sirkülerler  |  İnsan Kaynakları  |  Linkler  |  İletişim  | English  
     
Güncel Bilgiler
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22)’de Değ
 
OCAK 2014
KASIM 2013zel Tketim Vergisi Genel Teblii Seri No: 1'de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Seri No: 27)veren Uygulama Tebliinde Deiiklik Yaplmasna Dair TebliKamu hale Genel Tebliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli6502 Tketicinin Korunmas Hakknda KanunBorsa Yatrm Fonlarna likin Esaslar Teblii (III-52.2)Mali Sular Aratrma Kurulu Genel Teblii (Sra No: 5)'nde Deiiklik Yaplmasna likin Tebli (Sra No: 10)Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sra No: 430) Bamsz Denetim Szlemesinin artlar zerinde Anlamaya Varlmas (BDS 210) Hakknda Tebli Trkiye Denetim Standartlar Teblii No: 3Finansal Tablolarn Bamsz Denetiminde Kalite Kontrol (BDS 220) Hakknda Tebli Trkiye Denetim Standartlar Teblii No: 4Bamsz Denetimin Belgelendirilmesi (BDS 230) Hakknda Tebli Trkiye Denetim Standartlar Teblii No: 5Zorunlu Karlklar Hakknda Tebli (Say: 2005/1)'de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Say: 2013/14) Petrol Piyasas Lisans Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair YnetmelikMilli Emlak Genel Teblii (Sra No: 345)'nde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Sra No: 359)5510 Sayl Kanunun 4 nc Maddesinin Birinci Fkrasnn (c) Bendi Kapsamnda Sigortal Saylanlarn Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarlmas Hakknda Teblide Deiiklik Yaplmasna Dair TebliTahsilat Genel Teblii (Seri: A Sra No: 1)'nde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Seri: A Sra No: 6)
HAZRAN 2013Anonim ve Limited irketlerin Szlemelerinin Trk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Sresinin Uzatlmasna likin TebliVergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sra No: 427)Sermaye Piyasasnda Bamsz Denetim Standartlar Hakknda Tebli (Seri: X, No: 22)'de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Seri: X, No: 28)Sermaye Piyasas Aralarnn Sat Teblii (II-5.2)6493 deme ve Menkul Kymet Mutabakat Sistemleri, deme Hizmetleri ve Elektronik Para Kurulular Hakknda Kanunzahname ve hra Belgesi Teblii (II-5.1)Pay Teblii (VII-128.1)Milli Emlak Genel Teblii (Sra No: 356)Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sra No: 426)Gmrk Genel Teblii (Tarife-Snflandrma Kararlar) (Seri No: 15)Sermaye Piyasasnda Finansal Raporlamaya likin Esaslar Teblii (II-14.1)Borlanma Aralar Teblii (II-31.1)Kira Sertifikalar Teblii (III-61.1Devlet Muhasebesi Standard 10 (DMS 10) Yksek Enflasyonlu Ekonomilerde Mali RaporlamaDevlet Muhasebesi Standard 20 (DMS 20) likili Taraf AklamalarGmrk Genel Teblii (Gmrk Kontrol Altnda leme) (Seri No: 3)'nde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Gmrk Kontrol Altnda leme) (Seri No: 4)Ticari Defterlere likin Teblide Deiiklik Yaplmasna Dair TebliTahsilat lemleri Gmrk Genel Teblii (Seri No: 1)'nde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli
NSAN 2013VERG USUL KANUNU SRKLER / 65 2013/4552 193 SaylGelir Vergisi Kanunu ile 5520 SaylKurumlar Vergisi Kanununun BazMaddelerinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri ve Vergi Kesintisi OranlarHakkndaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 SaylBakanlarK.K.Deiiklik YapVadeli eklerde Reeskont Uygulamasna likin Vergi Usul Kanunu SirkleriKamu Denetim Genel TebliiKatlm Bankalarnca Uygulanacak Tekdzen Hesap Plan ve zahnamesi Hakknda Teblide Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli Zorunlu Karlklar Hakknda Tebli (Say: 2005/1)'de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Say: 2013/6)Elektrik Datm irketlerinin Faaliyetlerinin ncelenmesi ve Denetlenmesine Dair TebliKamu hale Genel Tebliinde Deiiklik Yaplmasna Dair TebliGeici Vergi Dnemlerinde Yeniden Deerleme Oranna likin 27 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkleri6455 Gmrk Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair KanunKurumsal Ynetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasna likin Tebli (Seri: IV, No: 56)'de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Seri: IV, No: 64)
MART 20136446 Elektrik Piyasas KanunuTalep ve Taahhtname Verilerek thal Edilen Mallar ile Satn Alnan Mallara likin TV Sirkleri Sal ve Gvenliine likin yeri Tehlike Snflar Tebliinde Deiiklik Yaplmasna Dair TebliGmrk lemlerinin Kolaylatrlmasna likin Gmrk Genel Teblii (Sra No: 1)Zorunlu Karlklar Hakknda Tebli (Say: 2005/1)'de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Say: 2013/5)Vergi Denetim Kurulu Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmas Hakknda YnetmelikVergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sra No: 425)Sosyal Gvenlik Kurumu Salk Uygulama TebliiVakflara Vergi Muafiyeti Tannmas Hakknda Genel Tebli (Seri No: 1)'de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Seri No: 3)Parasal Snrlar ve Oranlar Hakknda Genel Tebli (Say: 2013/1)Milli Emlak Genel Teblii (Sra No: 352)Mkellef Bilgileri Bildirimine likin SirklerKamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurulunun 28/3/2013 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/05] Sayl Kararalanlara Salanan Faydalara likin Trkiye Muhasebe Standard (TMS 19) Hakknda Tebli (Sra No: 9)Gmrk Genel Teblii (Posta ve Hzl Kargo Tamacl) (Seri No: 4)Gmrk Genel Teblii (Tr lemleri) (Seri No: 2)Sermaye Piyasas Kurulunun 22/2/2013 Tarihli ve 203 Sayl KararTrk Paras Kymetini Koruma Hakknda 32 Sayl Karara likin Tebli (Tebli No: 2008-32/35)'de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (No: 2013-32/42)2013 Yl erisinde Yaplacak Asgari lde Arsa ve Arazilerin Metrekare Birim Deerlerinin Tespitine likin Emlak Vergisi Kanunu GenelgesiEK VE SENET DZENLEMESNDE GVENL DNEM
UBAT 2013Gmrk Genel Teblii (Gmrk lemleri) (Seri No: 105)Katma Deer Vergisi Genel Teblii (Seri No: 122)Kurumsal Ynetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasna likin Tebli (Seri IV, No: 56)'de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Seri: IV, No: 63)Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sra No: 424)Zorunlu Karlklar Hakknda Tebli (Say: 2005/1)'de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Say: 2013/3)Gmrk Genel Teblii (Serbest Dolama Giri) (Seri No: 13)Ak letme Madeninin retim Aamasndaki Dekapaj Maliyetlerine likin Trkiye Finansal Raporlama Standard Yorumu (TFRS Yorum 20) Hakknda Tebli (Sra No: 6)TFRS 7 Finansal Aralar: Aklamalara likin Trkiye Finansal Raporlama Standard (TFRS 7) Hakknda Tebli (Sra No: 42)'de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Sra No: 7)Finansal Aralar: Sunuma likin Trkiye Muhasebe Standard (TMS 32) Hakknda Tebli (Sra No: 40)'de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Sra No: 8)verenler Tarafndan Aylk Prim ve Hizmet Belgesinin nternet Ortamnda Sosyal Sigortalar Kurumuna Gnderilmesine (E-Bildirge Uygulamas) likin Tebliin Yrrlkten Kaldrlmasna Dair TebliMilli Emlak Genel Teblii (Sra No: 351)2012/4151 Denetilerin alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik
 

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA

TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: X, NO: 28)

MADDE 1 12/6/2006 tarihli ve 26196 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No:22)’in Başlangıç Hükümlerinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen işletmeler ve yatırım fonları ile konut ve varlık finansmanı fonları yıllık finansal raporlarını bağımsız denetime tabi tutmak zorundadırlar.

(2) Aşağıdaki işletmelerin, Kurul tarafından yayımlanan finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemelerdeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, altı aylık ara dönem finansal tabloları inceleme (sınırlı bağımsız denetim) kapsamındadır.

a) Yatırım kuruluşları,

b) Yatırım fonları hariç kolektif yatırım kuruluşları,

c) İpotek finansmanı kuruluşları,

ç) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören anonim ortaklıklar.

(3) Yukarıda (ç) bendinde belirtilen ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının halka arzında veya mevcut paylarının hissedarları tarafından halka arzında, Kurulun sermaye piyasası araçlarının kayda alınmasına ilişkin düzenlemelerinde öngörülen ara dönem finansal tabloları sınırlı bağımsız denetime tabidir.

(4) Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri kapsamında payları Gelişen İşletmeler Piyasası Listesinde yer alan işletmeler ile Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında payları Serbest İşlem Platformu’nda işlem gören işletmelerin altı aylık ara dönem finansal tabloları inceleme (sınırlı bağımsız denetim) kapsamında değildir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin İkinci Kısmının 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 - (1) İşletmelerin finansal tablolarının bağımsız denetimi ile görevlendirilecek bağımsız denetim kuruluşlarının;

a) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olması,

b) Anonim şirket şeklinde kurulmuş ve hisse senetlerinin nama yazılı olması,

c) Sermayesinin ve oy haklarının en az %51’inin sorumlu ortak baş denetçilere ait olması,

ç) Organizasyon, mekan, teknik donanım, belge ve kayıt düzeninin sermaye piyasasında bağımsız denetim işini yürütecek düzeyde bulunması,

d) Bağımsız denetim kuruluşunun kalite kontrol sisteminin işleyişinden ve gözetiminden sorumlu en az bir sorumlu ortak başdenetçi nezaretinde çalışacak yeter sayıda denetçi veya konusunda uzman personelden oluşan bir Kalite Kontrol Güvence Komitesi’ne sahip olması

e) 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yaptırması zorunlu mesleki sorumluluk sigortasının asgari tutarının 200.000 TL’den az olmamak üzere bir önceki faaliyet döneminde bağımsız denetim faaliyetinden elde edilen gelirin iki katından az olmayacak şekilde belirlenmesi

şarttır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin İkinci Kısmının 4 üncü maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

MADDE 4 - (1) Yönetici ve bağımsız denetçilerin;

a) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından sermaye piyasasında bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilmiş olması,

b) Kanun’a tabi ortaklık ve sermaye piyasası kurumlarının bağımsız denetim çalışmalarında görev alabilmeleri için, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirildikleri tarihi takiben, her yıl en az bir olmak üzere, iki yılda iki adet Kanun kapsamında olmayan ortaklıkların bağımsız denetim çalışmasında fiilen yer almış veya sermaye piyasasında bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlarda denetçi yardımcısı olarak fiilen iki yıl çalışmış olması,

c) Sorumlu ortak baş denetçi olabilmek için, en az iki yıl Kurulun listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarında sermaye piyasası kurumları ve halka açık anonim ortaklıkların bağımsız denetiminde fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanı ile faaliyet göstermeleri,

ç) Sermaye piyasası mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi iptal edilmiş olan kuruluşlarda yetki iptaline neden olan bağımsız denetim faaliyetlerinde sorumluluklarının tespit edilip bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaktan sürekli olarak yasaklanmamış ve bağımsız denetim faaliyetinde bulunması süreli olarak yasaklananların ise yasaklarının süresi sonunda Kurulca kaldırılmış olması,

d) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği iptal edilmiş işletmelerde iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

e) Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kanuna muhalefetten dolayı haklarında verilmiş mahkumiyet kararının bulunmaması,

şarttır.

(2) Bağımsız denetçi yardımcılarının yukarıda (ç) (d) ve (e) bentlerinde sayılan koşullara sahip olmaları ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanunda belirlenen yüksek öğrenim şartını haiz olmaları zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin İkinci Kısmının 5 inci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“MADDE 5 - (1) Bağımsız denetim faaliyetlerinde bulunmak isteyen ve Tebliğin bu Kısmının “Kuruluş şartları” başlıklı maddesinde yer alan şartları taşıyan kuruluşlar aşağıda yazılı hususları içeren bilgi ve belgeler ile Kurula başvururlar.

a) Kuruluşun Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirildiğine dair belge,

b) Sermaye paylarının ortaklar arasında dağılımı, taahhüt edilen ve ödenen tutarlar,

c) Başvuru tarihine en yakın geçmiş finansal tabloları,

ç) Ortak, yönetici ve bağımsız denetçilere ilişkin bilgiler ile Tebliğin bu Kısmının “Yönetici ve bağımsız denetçiler” başlıklı maddesinde sayılan niteliklere sahip olunduğunu gösteren belgeler (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından sermaye piyasasında bağımsız denetçi olarak yetkilendirildiklerine dair belge, denetçilerin yetkilendirildikleri tarihi takiben her yıl en az bir olmak üzere iki yılda en az iki bağımsız denetim çalışmasında fiilen yer aldıklarını tevsik edici belge ve bilgiler, imza sirküleri, diploma örneği, müflis olunmadığına ve mesleki faaliyetler dışında ticari hiçbir işle uğraşılmadığına ilişkin beyan, adli sicil kaydı, sorumlu ortak baş denetçilerin mesleki deneyim süresinin en az iki yılını fiilen Kurulun listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarında geçirdiğine ve görev aldıkları bağımsız denetim işlerine ilişkin belge ve Kurulca istenen diğer belgeler),

(2) Kurul, başvuruların değerlendirilmesi sırasında, gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge isteyebilir. Kurulca eksikliği tespit edilen veya ek olarak istenen bilgi ve belgelerin, kuruluşa bildirim tarihini müteakip en geç 1 ay içerisinde Kurula gönderilmesi zorunludur. Belirtilen sürenin aşılması halinde ilgili kuruluşun başvurusu işlemden kaldırılır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin İkinci Kısmının 25 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Payları Borsada işlem gören ortaklıklar, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, en az iki üyeden oluşan denetimden sorumlu komite kurmak zorundadırlar. Denetim komitesi kurma zorunluluğu bulunmayan işletmelerde, denetim komitesince yapılan işler, yönetim kurulunca yerine getirilir.”

“(3) Ortaklığın hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kuruluna bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin İkinci Kısmının 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bağımsız denetim kuruluşlarının, bu Tebliğin “Bağımsız Denetim Sözleşmesi” başlıklı 3 üncü Kısmı hükümleri çerçevesinde imzaladıkları bağımsız denetim sözleşmelerini en geç 6 iş günü içinde Kurula göndermeleri gereklidir. Ayrıca, bu Kısmın “Kuruluş Şartları” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca oluşturulması gereken Kalite Kontrol Güvence Komitesi tarafından hazırlanan ilgili finansal raporlama dönemlerine ilişkin kalite kontrol raporlarının özetinin her yıl Ağustos ayı sonuna kadar bağımsız denetim kuruluşları tarafından Kurula gönderilmesi gereklidir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin Üçüncü Kısmının 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 - (1) Anonim ortaklık niteliğindeki işletmeler, bağımsız denetim kuruluşlarının seçimini şirketler için, bu Tebliğin İkinci Kısmının (Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları) “Denetimden sorumlu komiteler” başlıklı maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Kurumu düzenlemelerine uygun olarak yapar. Genel kurulda seçilen bağımsız denetim kuruluşu ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi müşterinin yönetim kurulu ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından birlikte imzalanarak yürürlüğe girer.

(2) Yatırım fonlarının bağımsız denetim kuruluşlarının seçimi, kurucu yönetim kurulu; konut ve varlık finansmanı fonlarının bağımsız denetim kuruluşlarının seçimi ise fon kurulu tarafından yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılacak bağımsız denetim kuruluşu seçiminin, hesap dönemi bitimini takip eden 3 ay içerisinde yapılması gereklidir.

(3) Bağımsız denetim kuruluşunun herhangi bir nedenle seçilememesi halinde, konu en geç durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen ilk iş gününde Kurula bildirilir.

(4) Bir bağımsız denetim kuruluşunun, müşteriye vereceği denetim hizmetinin azami süresi ve kısıtlamaları hususlarında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Kurumu düzenlemelerinde yer alan hükümler geçerlidir.”

MADDE 8 - Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici Madde 6 eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6 - (1) “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Yapmaya Yetkili Kuruluşlar” listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşları, İkinci Kısmın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yer alan şartları 31/12/2013 tarihine kadar sağlamakla yükümlüdür.

(2) 11/4/2013 tarihinden önce kesintisiz olarak beş yıl sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunmayan bağımsız denetim kuruluşları, bu maddede tanınan süreden faydalanmazlar.”

MADDE 9 - Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici Madde 7 eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına sahip olan ancak Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından sermaye piyasasında bağımsız denetim yapmak üzere yetki belgesini almamış yönetici ve bağımsız denetçiler, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanun uyarınca Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir Belgesi’ne sahip olmak şartıyla 31/12/2014 tarihine kadar bağımsız denetim çalışmalarında yer alabilirler. Bu madde hükmünden faydalanan bağımsız denetçilerin, en geç 31/12/2014 tarihine kadar, İkinci Kısmın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan şartı sağlamaları gerekmektedir.”

MADDE 10 - Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici Madde 8 eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 8 - (1) Bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle, sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkilendirilmiş olan kuruluşlarda çalışan veya daha önce iki yıl süreyle çalışıp ayrılmış olan denetçiler ile Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı almaya hak kazananlar için İkinci Kısmın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uygulanmaz.”

MADDE 11 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

12/6/2006

26196 Mükerrer Sayılı

Tebliğ’de Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

 

Tarihi

Sayısı

1-

27/7/2006

26241

2-

27/8/2008

26980

3-

25/10/2009

27387

4-

9/3/2011

27869

5-

26/3/2011

27886

6-

30/3/2011

27890

 

 
         

Finans Denetim Danışmanlık Y.M.M. A.Ş - Tüm hakları saklıdır ® 2009
Ambiyans Bilgi ve İletişim